دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیدمحمود   شریعت

پست الکترونیکی : m-shariat@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بهداشت محیط

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دانشکده محیط زیست و انرژی

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مدیریت محیط زیست

نوع استخدام : قطعی رسمی

تاریخ استخدام : 1371/07/01

سیدمحمود شریعت

سیدمحمود شریعت

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استاد

^